Sosyal medya'da takip edin!

Faydalı bilgiler

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliği neleri değiştirdi? (27 madde)

Güncelleme:

Tarih:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile yürürlükteki imar yönetmeliği arasındaki farkları her iki yönetmeliği de karşılaştırarak sizler için 27 Maddede bir araya getirdik.

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliği neleri değiştirdi sorusuna dair sizler için araştırdık, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğiyle karşılaştırdık ve 27 madde bulduk.

İBB Meclisinden red oylarına karşın kabul edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na sunulan yönetmelik taslağı üzerinden bir karşılaştırma yazısı hazırladık.Tabi Bakanlık yetkililerince değiştirilebileceği göz önüne alınarak okumanızı tavsiye ederiz.

Paylaşma sebebimize gelecek olursak mevzuatın kabul edileceği göz önüne alındığında henüz yürürlüğe girmeden önce uygulamaya yönelik pratik kazanmanıza olanak sağlayacağını düşünüyoruz.

Pek çok haber sitesi, haber kanalı ve mecrada yeni İBB İmar yönetmeliği neleri değiştirecek sorusuna Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde zaten değişen şeyler söylenmişti.Oysaki imardan yönetmelikten haberi olmayanların hazırladıklarını düşündüğümüz bu değişiklikler ilk defa ve sadece Mimarihaber.net üzerinden paylaşılacak.

Bu arada planlama, parselasyon, ruhsata ilişkin esaslar gibi başlıklarda da bazı değişiklikler yapılmış.Biz bu karşılaştırmayı daha çok proje geliştiriciler ve yatırımcılar için daha proje bazlı hazırlamaya özen gösterdik.Bu yüzden mimari projelerde dikkat edilmesi gereken hususlara yoğunlaştık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği neleri değiştirdi? (27 madde)

Değişikliklerin tamamını çok uzun olacağı için burada paylaşmadık.Mevzuatta nelerin değiştiğini detaylı şekilde görmek için yazının sonundaki PDF dosyasını indirebilirsiniz.İşte Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile İBB İmar Yönetmeliği arasındaki 27 fark aşağıdaki gibi.

1.) Kat terası tanımı eklenmiş.

Kat terası: Ana kitle üzerinde yükselen bloklardan arta kalan alan hariç (bu alan son kat çatı terası olarak kabul edilir) bir alttaki kata göre geri çekilerek inşa edilen katın önünde kalan, suyun tahliyesi için yeterli eğim verilen, bulunduğu iklim bölgesine uygun ısı ve su yalıtımları yapılan, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen alanı

2.) Süs havuzu tanımı eklenmiş.

dddd) Süs Havuzu: Derinliği 50cm’yi geçmeyen ve peyzaj öğesi olarak kullanılan havuzları

3.) Binalara kot verilmesine ilişkin hususlar kısmında aşağıdaki ilaveler yapılmıştır;

* Binalara kot verilirken binanın yola olan mesafesine bakılır. Yola olan mesafenin, bina köşe noktalarına göre farklılık gösterdiği hallerde binanın yola en yakın noktası esas alınır;

-Binanın yola olan mesafesi; 6.00 metreden az ise yoldan, 6.00 metre veya fazla ise tabii zeminden kot verilir.

-Yola olan mesafelerden birinin 6.00 metrenin altında, diğerinin ise 6.00 metre veya üstünde olması halinde yakın mesafeli yol esas alınır.

– Yol kenarında en az 1.50 m. yükseklik ile başlayarak set teşkil eden parsellerde kot; ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının, civarın karakterine ve siluete etkisine göre etüt edilerek bu madde hükümleri çerçevesinde belirlenir.

– Bir parsele birden fazla bina yapılması halinde her bina müstakil değerlendirilerek bu madde hükümlerine uygun olarak kot verilir.

– Eklenen maddelerden en dikkat çekici olanlarından biri de ; Tabi zeminden kotlandırılan parsellerde; zemin kat taban kotunun tabi veya tesviye edilmiş zeminden en fazla 3.50 metre yükseldiği noktalarda 12. maddenin 4. 5. 6. 7. ve 8. fıkralarına göre kademelendirme yaptırılmasında ilgili idaresi yetkilidir.

Buradaki ‘’ …. kademelendirme yaptırılmasında ilgili idaresi yetkilidir’’  ibaresi tabi zeminden kot alınan yapılarda, kademe yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, ilgili idarenin yorumuna bırakmaktadır.

4.) Yoldan kotlandırma bölümünde aşağıdaki husus eklenmiştir;

* Kaldırımı yapılmamış yollarda yol seviyesinin 0.18 metre üstünden kot verilir.

* Kademe yapılan cephe uzunluğu 4.5 metreden 6 metreye çıkarılmıştır.

Kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 6.00 metreden aşağı olamaz. Son kademenin 6.00 metreden az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur.

* Kademe boyunun yeterli olmaması nedeniyle kademe yapılmayan binalara ilişkin Kademe boyunun yeterli gelmemesi sebebiyle kademe yapılması gerekli olmayan köşe başı veya iki yola cephesi bulunan parsellerdeki binalarda her halükarda en az 3.00 metre önce kademe yapılarak komşu parsel veya diğer sokak şartlarına uydurulacaktır.

* 30.00 metre ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde; bu maddedeki hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar ve her bir kademe boyu 3.00 metre olmak üzere, bina cephe ve derinlikleri ayrı ayrı değerlendirilerek binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması yapılabilir.

5.) Yoldan kotlandırma hususunda yer alan aşağıdaki maddeler kaldırılmıştır.

(8) İkili blok yapılacak parsellerde kotlandırma, iki parselin birleştiği noktadaki kaldırım üst kotundan yapılır.

(9) % 20’den fazla eğime sahip yollarda; bitişik veya blok nizam uygulanacak yerlerde bina cepheleri toplamı 12.00 metreden düşük olan ara parsellerde bina kotları, bina köşe hizalarındaki en yüksek yol kotundan verilir.

6.) Tabii zeminden kotlandırmaya ilişkin tüm maddeler kaldırılmış olup aşağıdaki 2 madde eklenmiştir.

(1) Düz ya da yol kotuna nazaran tabii zemini alçalan parsellerde kot bina ön cephesi tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

(2) Yol kotuna nazaran tabii zemini yükselen parsellerde kot bina köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Bina köşe kotlarının aritmetik ortalamasının yola göre 3.00 metreden yüksek olması durumunda, tabii zemin kotu, ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüt edilmesi ile belirlenir.

7.) Bahçelerin tesviye edilmesine ilişkin esaslar kısmına aşağıdaki ilaveler yapılmış;

(4) Binaların yola bakan cepheleri ile yola kadar olan kısımda tabii zemin kazılarak yaya kaldırımı seviyesinin altına düşürülemez.

(5) Birden fazla parselin bütünleşik olarak projelendirildiği durumlarda, parsel sınırı ile bina cephesi arasında kalan kısımlar, ön cephe, arka cephe ve yan cephelerin tesviye hükümleri esas alınarak otopark giriş çıkışlarını sağlamak şartıyla kendi içerisinde kademelendirilerek tesviye edilebilir.

(6) Tabi zeminden kot alan yapılarda, kot alınan noktaya göre ve yapının arsaya oturduğu alanın sınırlarından en çok 3.00 metre mesafede tesviye yapılabilir.

(7) Bir parselde birden fazla bina bulunması halinde; binalar arasındaki zeminin uyumluluk açısından tetkik edilerek, imar birimince onaylanacak vaziyet planına göre tesviye edilmesinde ilgili idare yetkilidir. Ancak; bu durumda parselde yapılan tesviye neticesinde bodrum kat açığa çıkartılamaz ve parselde birden fazla kademe yapılması gerektiği durumlarda iki kademe arasındaki yükseklik farkı 3.00 metreden fazla olamaz.

(8) Bahçe tesviyelerinde oluşacak kademelerde çevre binaların, parseldeki binanın ve bahçelerdeki yaşam alanlarının güvenliğini sağlayacak şekilde, teraslama, istinat duvarı ve benzeri uygulamalar mühendislik esaslarına göre projelendirilerek yapılır.

(9) Ön, yan ve arka bahçeler ile kademelerin, birbiri ile veya yol ile bağlantısını sağlayacak merdiven veya rampa düzenlenir.

(10) Bahçe tesviyelerinde engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemelerin yapılması zorunludur.

(11) Bahçe girişinden bina girişine kadarki güzergâhta yer alan eğimlerin %5’ten fazla olması durumunda öncelikle 32 ünc maddede yer alan ölçü ve özelliklerde rampa düzenlenir. Rampa yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına uygun diğer tedbirler alınır.

8.) Ön bahçelerin tesviyesine ilişkin otopark rampasıyla ilgili esaslar kısmında yer alan husus ilk ‘3 metre’ yerine ‘ilk 2 metre’ olarak değiştirilmiş;

– Otopark giriş rampası eğimleri, istinat duvarı, korkuluk ve benzeri gerekli güvenlik tedbirleri alınmak ve ilk 2.00 metresi %15 eğimi geçmemek kaydıyla parsel sınırından itibaren başlatılabilir.

9.) Yan bahçelerin tesviyesine ilişkin esaslar kısmına aşağıdaki madde ilave edilmiştir;

– Birbirinden farklı kotlardaki yollardan cephe alan köşe başı parsellerde; ön bahçelerdeki en düşük kot seviyesinin altına düşülmemek şartıyla, ön bahçeye uyumlu tesviye yapılmasında ilgili idaresi yetkilidir.

10.) Arka bahçelerin tesviyesine ilişkin hususlar kısmına aşağıdaki madde ilave edilmiştir;

– Bitişik nizam ya da imar planında ada bütününde bitişik olarak belirlenmiş blok nizam yapılarda, arka bahçedeki tabii zemin kotu kot alınan ±0.00 kotuna göre -1.80 metre kotunda hafredilebilir.

11.) Bodrum katlarına ilişkin aşağıdaki maddeler eklenmiş;

– Düz veya eğimi az olan arazilerde yapılan konut binalarında su basmanın en az 1.00 m yapılması şartıyla 1. bodrum kat iskân edilebilir. Ayrıca her türlü yapı nizamında, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde konut binalarında toprağa dayalı bodrum katlarda; zorunlu piyeslerden olan oturma odası ve bir yatak odasının açığa çıkan dış duvarları en fazla (1.00) m. gömülmesi ve pencere açılmak suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırılmalarının sağlanması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması şartıyla arazi meyili nedeniyle açığa çıkan bodrum katlar iskân edilebilir.

Buradaki ‘eğimi az’ ifadesi idarelerin takdirine bırakılan bir başka husustur.

– Mevcut durumda; konut alanında kalmasına rağmen üzerinde tamamen gömülü olan bodrum katlarında ticari kullanım alanlı ve yapı kullanma izin belgeli bina bulunan parsellerin gömülü olan ilk bodrum katında da bir üst katın taban döşemesinde 3.00 m. x 3.00 m. ebadından küçük olmayan ve merdiven ile sahanlığı içinde düzenlenen boşluk bırakılırak ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir.

12.) %30 hesabına dahil edilmesi gereken alanlara aşağıdakiler eklenmiş;

– Sitelerde; bloklardan bağımsız müstakil bir bina olarak düzenlenmek, taban alanına dâhil edilmek üzere en fazla bir bodrum ve zemin kattan ibaret, toplamda katlar alanının %10’unu ve 1000 m²’ yi geçmemek, bağımsız bölüm oluşturmamak, ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla siteye ait sauna, spor salonu, kitap okuma salonu, doktor odası, toplantı odası, vb. sosyal tesisler

– Çatı arası piyesi önü teraslarının da %30 hesabına dahil edilmesi gerektiği özellikle belirtilmiş.

–  ‘’Mimari projesinde belirlenen kullanım alanları’’ maddesi ilave edilmiştir.Bu maddeden mevzuatta adı geçmeyen ve bağımsız bölüm niteliği taşımayan ortak alan niteliğindeki diğer alanlar anlaşılmaktadır.

Diğer maddeler için Lütfen YAZININ SONUNDAKİ PDF Dosyasını indirin.Maddelerin açıklamaları PDF dosyasının içerisinde.

13.) Bahçe mesafeleri ile ilgili hususlarda değişiklikler yapılmıştır;

14.) Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine yapılabilecekler arasına 2 madde eklenmiştir.

15.) Kat yükseklikleri ile ilgili bölümde bazı değişiklikler olmuştur.

16.) Yapı piyesleri ve ölçülerinde bazı değişiklikler olmuştur.

17.) İş yerlerinde bulunması gereken piyesler ve en az ölçüleri başlığı açılmış.

18.) Bina girişleriyle ilgili başlığa bazı hususlar eklenmiştir;

19.) Merdivenlerle ilgili bölüme aşağıdaki notlar eklenmiştir;

20.) Işıklıklar ve hava bacaları bölümüne aşağıdaki hususlar eklenmiştir;

21.) Asansörler ile ilgili kısımda köklü değişiklikler yapılmıştır;

22.) ‘Köprü geçişler’ başlığı eklenmiş.Bu başlığın altında detayları verilmiştir.

23.) Kapılar ve pencereler kısmında değişiklikler olmuştur.

24.) Çatılar ile ilgili hususlarda değişiklikler / ilaveler olmuştur;

25.) Çıkmalarla ilgili hususlarda bazı değişiklikler olmuştur;

26.) Saçaklarla ilgili değişiklikler olmuştur.

27.) Bahçe duvarlarının yüksekliğiyle ilgili kısımlarda değişiklikler olmuştur.

 

Yeni Yönetmelik ile İBB İmar yönetmeliği arasındaki farkları 27 madde ile hazırladığımız PDF DOSYASI için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın;

https://drive.google.com/file/d/1XwCTtSYaDsN3RofBn0w6Lx9qBhVi5bh-/view?usp=sharing

Devamını oku
Reklam
Yorumları göster

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Mimarlar bir yapıyı nasıl tasarlar?

Güncelleme:

Tarih:

Mimarlar nasıl tasarlar? Mimarlar tasarıma nasıl başlar? Bu ve benzeri soruları sizler için derinlemesine inceledik ve güzel bir özet çıkardık.

Mimari tasarıma dair paylaşımlar her dönemde oldukça ilgi çekmeyi başarmıştır.Bunun sebebi paylaşımların kalitesi değil konunun elbette mimarlık olmasıdır.

Mimarlık kamusal alana yapılan mekan tasarlama işi olarak ta yorumlanabiliyor.Dolayısıyla tasarlanan yapılar o bölgenin kimliğini yansıtacağından gerek yerel yönetimler nezdinde sınırlamalar getirilebilecek olması gerekse de o yapının bölge halkı tarafından sahiplenilmesi anlamında çok önemli.

Bağlam nezdinde de durum bundan çok farklı olmayacaktır.

Mimari tasarım nasıl yapılır? ya da mimarlar nasıl tasarlar? bu soruların yanıtları çeşitli teknik konuları geçtiğimiz vakit bu yazıda sizleri bekliyor olacak.

1.) Mimar öncelikle işvereni tanır veya buna yönelik girişimlerde bulunur.

Öncelikle mimar nedir sorusunun yanıtında pek çok cevap gizlidir.Mimar ve işveren ilişkisi de her zaman bu anlamda önem arzetmektedir.

İşvereni tanıdıktan sonra, isteklerine optimum düzeyde yanıt vermeye dönük çalışmaları başlatır.Optimum diyorum çünkü mimar işverenin her istediğini bazen yapamaz, bazen buna gerek yasal prosedürler, gerekse de mimarın kendi kişisel tercihleri izin vermeyebilir.

2.) Konsept araştırması ve tasarıma dair ilham kaynakları derlenir.

İşveren ile yeterli iletişim sonrası tasarıma dair gerekli ön araştırmalar bu verilerle birleştirilir.

En iyi sonuca ulaşmak için hazırlanan taslaklar bir araya getirildikten sonra işverene sunularak bazı güncellemeler yapılır.

Bir arsadan kaç daire çıkacağının hesabına yönelik çeşitli çalışmaların da startı verilir.

3.) Son güncellemelerden sonra tasarlanacak yapının uygulanabilmesi için gerekli yasal prosedürler ve gereklilikler araştırılır.

Bu noktada artık geri dönüş yoktur.Çünkü tasarıma dair ana unsurlar ve yapının temel iskeleti yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.İşverenin istekleri ile yönetmelikler veya yasal prosedürler birbirini tutmayacaktır.

Yönetmelikteki eksikliklerden faydalanarak mimari tasarım yapmak ve bu açıkları kapatmak yine mimarın görevidir.

Mimarın yerel yönetim veya idare ile ofisi arasında gidip gelme süreci ve projenin onaya sunulması ile ruhsat süreçleri başlamış olur.

4.) En son tahlilde projenin teknik çizimleri ve gerekli hesaplamalar yapılır.

Mimari projelerde yapılan hesaplamalar Statik projelerdeki kadar ileri düzey matematik ve diyafram tabloları içermese de mal sahipleri için pek çok unsuru kayda sunacağı için oldukça önem arzetmektedir.

5.) Bu süreçlerin elbette bu kadar kısa bir liste içerisinde sunulması kolay olduğu anlamı taşımıyor.

Mimarın işveren ile ilişkisi ve proje hazırlama süreçlerine yönelik mizahi şeyleri sıralamakta gayet mümkün.

Örneğin bu süreçte mimarı zorlayan şeyler gerçekten kayda değer.

 

 

Devamını oku

Faydalı bilgiler

30 TL ‘den ucuz ve en çok satan mimarlık kitabı tavsiyeleri

Güncelleme:

Tarih:

Mimarlıkla ilgili kitap tavsiyeleri sunduğumuz bu yazımızda en fazla satan ve 30 Liradan ucuz kitapları listeledik.

Mimarlık kitapları sadece mimarlar için değil, tasarım severler ve sanat ruhuna sahip insanlar için de büyük bir ilgi kaynağıdır.

Mimari tasarım , sanat ve estetik felsefesi ya da bazen bir mimarın anı defteri şeklinde olabilen kitapların konuları aslında tamamen sizin tercihinize kalmış durumda.

Kitap okumaya çok yatkın bir toplum olmadığımız ama kitap almaya doyamadığımız gerçeğini de buna kattığımızda, sizler için 30 TL’den ucuz ama pek çok mecrada – mecmuada tavsiye edilen en fazla satan kitapları bu yazımızda derledik.

Şimdi hazırsanız önerilere geçebiliriz.Önerileri görmek için diğer sayfaya geçebilirsiniz.

Önceki1 - 7
Yön tuşlarıyla geçiş yapabilirsiniz.

Devamını oku