Faydalı bilgiler, Haber, Makale, Teknik, Türkiye

Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği neleri değiştirdi? (50 madde)

Planlı alanlar tip imar yönetmeliği neleri değiştirdi haberi

2017 Yeni planlı alanlar tip imar yönetmeliği neleri değiştirdi?. 2017 Planlı alanlar yeni tip imar yönetmeliği ilgili idareler, müteahhitler, girişimciler ve mimarlar – müellifler için ne getirdi?.Ne götürdü?.Ranta dönüşmeye müsait neler var?.

Hangi yeni uygulamalar 10. aydan itibaren hayata geçecek?.Gibi soruların yanıtlarını bu haberimizde 50 maddeyle paylaştık.

Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında 2017 Tip İmar Yönetmeliği ‘ni resmi gazetede yayımlandıktan sonra mimarlık medyasında ilk olarak mimarihaber ‘de paylaşmıştık.

Şimdi ise bu değişiklikler hangi başlıkları kapsamakta sorusuna detaylı bir yanıt aradık.Bu 80 sayfalık yönetmeliği sizin için inceledik, madde madde sıraladık.

İşte yeni tip imar yönetmeliğinin getirdikleri / götürdükleri şeyler;

1.)  Asma katlar artık bağlı olduğu bağımsız bölümün 1/3 ‘ünden fazla yapılamayacak.

2.) Konut alanı olarak gösterilen yerlerde asma katların yapılıp yapılamayacağına ilişkin takdir ilgili idareye bağlıdır.

3.) Atrium (galeri boşlukları) artık karşılıklı iki kenar arası en az 5 m olacak şekilde planlanacaktır.Tüm katlarda devam edecektir.

4.) Avlular için de galeri boşlukları için belirtilen 5 m kuralı geçerlidir.

5.) Bağımsız bölüm brüt alanı hesabında ışıklıklar, hava bacaları ve galeri boşlukları hariç tutulur.

6.) Basit tamir ve tadil işleri için ıslak hacim yeri ve sayısının değişmemesi, cephe değişikliğini içermemesi koşulu getirilmiştir.

7.) Madde 4 k / Cephe uzunluğu tanımına kapalı çıkmaların artık dahil edildiği belirtilmektedir.

8.) Madde 4 r / çatı piyesi için açık teras ve ıslak hacimler ait olduğu bağımsız bölümün sınırlarını geçemez ifadesi yer alıyor.

9.) İç bahçe tanımı ile dar kenarı 3.00 m’den az olmamak koşulu getirilmiştir.

10.) Kat bahçesi kavramı ele alınmış olup kat bahçelerinin en az iki kat yüksekliğinde ve asgari 3 metre genişliğinde olması zorunluluğu getirmiştir.

11.) Mimari projeye ön izin ile birlikte kazı yapılabileceği kuralı getirilmiştir.

12.) Kuranglezler ile ilgili olarak yapıldığı pencerelerden en fazla 50 cm taşabileceği hususu belirtilmiş olup derinlikle ilgili 2 m kuralı getirilmiştir.

13.) Su basman kotu 0.00 ile +1.20 kotu arasında bu iki değer de dahil seçilebilecektir.Daha önce 1 metreye kadar su basman verilebiliyordu.Ve minimum 50 cm su basman verilebiliyordu.

14.) TAKS verilmeyen parsellerde TAKS %60 I GEÇEMEZ.

15.) Emsal harici tüm alanların toplamı parselin toplam emsale esas alanının %30 ‘unu aşamaz.

16.) Konut kullanımlı bağımsız bölümün net alanının %10 ‘u ticari kullanımlı bağımsız bölüm net alanının %50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler emsale dahil edilmez.Daha önceki yönetmelikte depo amaçlı eklentiler bağlı olduğu bağımsız bölümlerin bağımsız bölüm brüt alanını aşamıyordu.

17.) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatların konutlarda 100 m2’si konut dışı yapılarda 200 m2’si emsale dahil edilmez.Mescitler ve müştemilatlara ilişkin daha önceki yönetmelikte alan kısıtlamalası bulunmuyordu.
Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve tamamen ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla bodrum katlar emsal haricidir.

17.) Proje hakkında bilgiler vermek, gelen gideni bilgilendirmek ve inşaatın yapımında barınma yeme içme gibi günlük ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak yapılara / iskandan sonra yıkılarak tesfiye edilen binalara değinilmiştir.

18.) Kademeli binalarda cephe boyunca genişlik 4.5 metreden aşağı yapılamaz hususu bulunmaktadır.Bu daha önce 6 metreydi.

19.) Tabii zeminden kot verilmesi mevzusu 12 metre veya daha fazla olması durumunda geçerli olacaktır.(ön bahçe mesafesi 12 m)

20.) Otopark giriş rampası korkuluk vb tedbirler alınmak, ilk 3 metresinde eğimi %7 yi geçmemek kaydıyla parsel sınırından başlatılabilecek.Ayrıca ön bahçe boyunca otopark rampaları yola paralel yapılamayacaktır.

21.) Balkonlar ve açık çıkmaların 2 m’yi geçen kısımları emsale dahil edileceği belirtilmiştir.

22.) Ön bahçelerde tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında parsel hududuna 3 metreden fazla yaklaşmamak koşuluyla otopark olarak kullanılabilir.

23.) Ön bahçe mesafesi 7 m ‘ye çıkarılmak koşuluyla bina cephesinden itibaren 2 m dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark olarak kullanılır ibaresi eklenmiştir.

24.) Ön yan ve arka bahçelere güvenlik kulübesi kameriye pergola süs havuzy çocuk bahçeleri bina giriş köprüsü tarzı unsurlar yapılabilecek.

25.) Bina oturumunun dışında kalan alanın her 30 metrekaresi için 1 adet ağaç dikilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

26.) Katı yakıt kullanan sobalı binalarda bodrum veya zemin katlarda veya bodrum katı bulunmayan binaların bahçelerinde her daire için en az 5 m2 en fazla 10 m2 odunluk kömürlük veya depolama yeri zorunlu hale getirilmiştir.

27.) Ticaret kullanımlı yapılarda asma katlı zemin kat yüksekliği 5.50 m, asma katsız zemin kat yüksekliği 4.50 m ve diğer katlarda 4 m kabul edilerek uygulama yapılabilir. Ticaretin de yapılabildiği karma kullanımlı yapılarda da bu husus geçerlidir.

28.) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 m yapılabilecektir.Altı ticaret olan konutlarda da bu husus 4.5 m ve asma kat varsa 5.50 m olarak yapılabilecektir.

29.) Yıkanma yeri banyo duş lavabo yeri tuvalet kiler merdiven altı her türlü iç ve dış geçitler iskan edilmeyen bodrum katları ile müştemilat binalarında iç yükseklik 2.20 m .’ye kadar düşürülebilecektir.

30.) Her müstakil konut için aşağıdaki ölçü ve büyüklükler geçerli olacaktır;

31.) Piyes Dar Kenarı Net Alanı
1 oturma odası 3.00 metre 12.00 m2
1 yatak odası 2.50 metre 9.00 m2
1 mutfak veya yemek pişirme yeri 1.50 metre 3.30 m2
1 banyo veya yıkanma yeri 1.50 metre 3.00 m2
1 tuvalet 1.00 metre 1.20 m2

31.) Hol ve koridor genişlikleri 1.20 m ‘den aşağı yapılamayacağı eklenmiştir.

32.) Su depoları ve ıslak hacimlerin altına enerji odası / pano odası tertiplenemez.

 

33.) Işıklıklarla ilgili 7 kata kadar dar kenar ölçüsünün 1.5 m ve alanı 4.5m2 den eksik olamayacağı belirtildi.

34.) 10 kat ve üzeri binalarda asansörlerden en az bir tanesi yük eşya ve sedye asansörü olarak düzenlenecektir.

35.) 10 bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3 m3 ‘ten yüksek katlı yapılarda 15 m3’ten eksik su deposu yapılamaz.

36.) Çatı örtüsü olarak çatı eğimi içerisinde kalmak koşuluyla fotovoltaik paneller kullanılabilecek.

37.) Çatılar parapet üzerine oturtulamaz ibaresine yer verilmiştir.

38.) Farklı bağımsız bölümlere ait açık çıkmalar arasında en az 3 metre boşluk bırakılır ibaresine yer verilmiştir.

39.) Çatı saçağı 1 metreye kadar yapılabilecektir.Eğer binada çıkma yapılıyorsa bu ölçü 50 cm i aşmayacak şekilde planlanacaktır ibaresine yer verilmiştir.

40.) Katı yakıt harici (örneğin doğalgazlı ısıtma sistemi kullanılan binalarda) konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısının 60’tan fazla olması halinde 1, 150’den fazla olması halinde 2 kapıcı zorunludur.

41.) Kapıcı daireleri brüt 50 m2 ‘den az olamaz ibaresine yer verilmiştir.Ayrıca herbiri en az 9m2 lik 2 yatak odası zorunlu tutulmuştur.12 metrekarelik oturma odası en az 3.3 m2lik mutfak yapılması zorunlu hale getirilmiştir.Banyo ve duş yerleriyle ilgili ölçü kaldırılmıştır.

42.) Bekçi / güvenlik odaları 9 metrekareden 4 metrekareye düşürülmüştür.

43.) Süreye ilişkin ruhsat yenileme en çok 2 kere yapılır hususuna yer verilmiştir bkz: madde 54 3. Bendi.

44.) Peyzaj projesinin peyzaj mimarı imzalı olması zorunluluğu getirilmiştir.(Önceki sistemde mimarlar da imzalayabiliyordu.)

45.) İstenilen tüm belgelerin hazırlanması takdirde 15 gün içerisinde yapı ruhsatı düzenlenmesi zorunludur.

46.) Peyzaj projelerinin ruhsat aşamasında ilgili idareye sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.Bununla birlikte ruhsat onayından sonraki 1 aylık zaman içerisinde ilgili idarece onaylanma zorunluluğu getirlmiştir.

47.) Aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıyan yapı veya yapılar için büyükşehir belediyesince avan proje zorunluluğu getirilebilir:
a) Müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar,
b) Bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60.000 m2’den fazla olan yapı veya yapılar topluluğu,
c) Binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılar.
Belediyece, büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayısıyla uygun görülen yapıların projeleri, 1/100 ölçekli, ancak 1/50 ölçekli proje tekniğinde çizilmiş olarak istenir.

48.) Isı yalıtım uygulamaları ile güneş kaynaklı yenilenebilir enerji uygulamaları için muvaffakatname alınmak kaydıyla belediyeden izin alınarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir.Ruhsat zorunluluğu kaldırılmıştır.

49.) 2017 Yeni planlı alanlar tip imar yönetmeliğiyle Yapı ruhsatı alınmadan yapı sahibi ve müteahhiti tarafından inşaata başlanılmayacağı hususunun şantiye şefliği sözleşmesinde yer alması gerektiği eklenmiştir.

50.) Yangın güvenlik hollerinin %20 hesabına dahil edilip edilmediğiyle ilgili bir istisna tutulmadığı görüldüğünden artık yangın güvenlik holleri de %20 hesabına dahil edileceği anlaşılmaktadır.

2017 Yeni planlı alanlar tip imar yönetmeliği

2017 Yeni planlı alanlar tip imar yönetmeliği özellikle konut geliştiriciler için ve mimarlar için gayrimenkulu bir roket etkisiyle uçurabilmek bu yönetmeliğin sırlarına haiz olmakla yakından alakalı olduğundan bu maddelerin önceden öğrenilmesi müthiş derecede bir katkı sağlayacaktır.Bu nedenle maddelerin daha iyi kavraması, anlaşılması için eskiden neydi, şimdi ne oldu mantığını kullandık.

Son olarak planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin tam metnini bu sayfadan indirebileceğinizi de hatırlatalım.Bu maddelerin uygulanması sizce avantaj mı dezavantaj mı?.Yanlış bulduklarınız neler?.İyiki değişmiş dedikleriniz neler?.Aşağıda yorum kısmından düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Eğer ilginizi çekerse Binalarda emsal hesabı nasıl yapılır? yazısını da okuyabilirsiniz.

İnşaat ruhsatı almak için gerekenler nelerdir? sorusuna da bu yazıda yanıt vermiştik.

Şantiye şefliği hakkında bilinmesi gerekenler yazısı da ilginizi çekebilir.

 

Sizin için seçtiklerimiz

Bir Cevap Yazın